قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان تروریستی واکنشی در برابر قدرت سپاه است - کاف نیوز