قدران تلاش های شبانه روزی تمامی زحمت کشان پروژه ی مرکز همایش های بین المللی تبریز هستم - کاف نیوز