قاتل خاموش، جان يك نفر را در تبریز گرفت - کاف نیوز