فوت کودک 8 ساله در برخورد با قطار «تبریز-تهران» - کاف نیوز