فوت بیش از ۶۰۰ نفر و مسمومیت ۳ هزار نفر بر اثر مصرف الکل در کشور - کاف نیوز