فعالیت 21 کارگاه مرمتی در مساجد تاریخی آذربایجان شرقی - کاف نیوز