فعالیت ۴۸ حزب و تشکل سیاسی در آذربایجان شرقی - کاف نیوز