فعالیت سامانه بارشی در آذربایجان شرقی طی روزهای آینده - کاف نیوز