فعالیت سامانه بارشی از بعد از ظهر فردا در آذربایجان شرقی - کاف نیوز