فشار و تحریم مانع از حرکت رو به جلوی ملت ایران نمی شود - کاف نیوز