فروش یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومانی در نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تبریز - کاف نیوز