فروش امتیاز تیم ماشین سازی تبریز تکذیب شد - کاف نیوز