فرمانده سپاه عاشورا: هویت دینی، هنر را با ارزش تر می کند - کاف نیوز