فرماندار تبریز: صرفه جویی توسط شهروندان، مشکل آب تبریز را حل خواهد کرد - کاف نیوز