غرامت آتش سوزی بازار تبریز به محض اعلام علت آن پرداخت می شود - کاف نیوز