علی دایی: در دور قبل، پیشنهاد وزیر ورزش شدن را رد کردم / من در شرکتم هم یکبار پشت میز ننشستم - کاف نیوز