علی اف در کنار پل‌های تاریخی خدا آفرین: مرزهای آذربایجان و ایران مرزهای دوستی است - کاف نیوز