ظرفیت مراکز اقامتی آذربایجان شرقی 14.5 درصد افزایش یافت - کاف نیوز