طرح خود اظهاری قرائت کنتورهای آب در آذربایجان شرقی اجرا می‌شود - کاف نیوز