طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در استان اجرا می‌شود - کاف نیوز