طرح "تروریستی اعلام کردن سپاه" از سال ۲۰۰۱ در دستور کار آمریکا قرار داشت - کاف نیوز