طرح بازآفرینی شهری با اولویت توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد اجرا شود - کاف نیوز