ضعف در پیشگیری حوزه سلامت باعث بروز مشکلاتی شده است - کاف نیوز