ضرورت سرعت بخشی به آماده‌سازی ناحیه صنایع دستی تبریز - کاف نیوز