صنایع تبریز ملزم به کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق شدند - کاف نیوز