صنایع آذربایجان شرقی بازوان توانمند اقتصادی استان هستند - کاف نیوز