صدور 2 حکم قصاص برای پزشک تبریزی/استفاده از قرص برنج مورد انکار متهم بود - کاف نیوز