شکست یک بر صفر ماشین سازی مقابل پرسپولیس - کاف نیوز