شکست شهرداری تبریز در هفته شانزدهم لیگ آزادگان - کاف نیوز