شهید مدنی دومین شهید محراب، بذل جان در راه اعتلای اسلام - کاف نیوز