شهید صیاد شیرازی عمل را به علم گره زده بود - کاف نیوز