شهید صیادشیرازی، منادی وحدت در دوران دفاع مقدس بود - کاف نیوز