شهروندان تبریزی در معرض سیل تا روز 13 فروردین در مدارس اسکان داده می‌شوند‌ - کاف نیوز