شهرداری تبریز و مس کرمان به تساوی رضایت دادند - کاف نیوز