شهدا دنباله‌رو فرهنگ و ارزش‌های امام حسین(ع) هستند - کاف نیوز