شناگر تبریزی مدال نقره مسابقات جهانی را کسب کرد - کاف نیوز