شعار مرگ بر آمریکا واکنش به رفتارهای سلطه جویانه است - کاف نیوز