شش طرح فناورانه در پارک علم و فناوری استان رونمایی شد - کاف نیوز