سیل 165 میلیارد ریال به راه های آذربایجانشرقی خسارت وارد کرد - کاف نیوز