سیستم سازوکار مالی اروپا (SPV)، ژانویه (دی ماه) عملیاتی می شود - کاف نیوز