سیستم‌های نظارتی زمینه مشارکت حداکثری را فراهم کنند - کاف نیوز