سیدی که تنها نمی ماند! /در حاشیه سکوت خواص در ماجرای اهانت به ائمه جمعه حامی شیعیان - کاف نیوز