سیب و پرتقال شب عید آذربایجان شرقی تامین شد - کاف نیوز