سکونت یک و نیم میلیون نفر در مناطق پر خطر آذربایجان شرقی - کاف نیوز