سپاه عاشورا سه میلیارد ریال کمک مردمی برای سیل زدگان جمع کرد - کاف نیوز