سوت قطار در ایستگاه نور (ایستگاه پایانی خط یک) به صدا در آمد - کاف نیوز