سه پروژه خدماتی، تولیدی و تجاری در منطقه آزاد ارس افتتاح شد - کاف نیوز