سهم آذربایجان شرقی در تولید ملی از ۶ درصد به ۴ درصد کاهش یافته است - کاف نیوز