سقوط کارگر از طبقه منفی دو کارگاه مترو در سه راه امین تبریز - کاف نیوز