سقوط قیمت سکه به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان - کاف نیوز